curl --location -g 'https://www.richmondinteriors.nl/restapi/RISServices/public/products/details//' \ --data '' Algemene Voorwaarden | LuxHom | LuxHom
Artikel 1. Definiets

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. LuxHom: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
2. Klant: de wederpartij waarmee Luxhom een Overeenkomst sluit, of degene die daarover in onderhandeling is met Luxhom, deze wederpartij valt uiteen in twee typen:
a. de wederpartij die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf waarmee LuxHom een Overeenkomst heeft gesloten. Ook wel bekend als een zakelijke wederpartij;

OF

b. de wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf waarmee LuxHom een Overeenkomst heeft gesloten. Ook wel bekend als een Consument;
3. Overeenkomst: elke Schriftelijke afspraak tussen LuxHom en Klant;
4. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail of per post;
5. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;
6. Product: alle fysieke werken en producten die Luxhom verkoopt. Hieronder kan onder meer, maar niet uitsluitend worden verstaan meubelstukken.
7. Werk: Het object, dikwijls zijnde een meubelstuk op maat c.q. naar specifieke wensen van een Klant, dat LuxHom op grond van de Overeenkomst tot stand heeft gebracht c.q. vervaardigd, dan wel tot stand heeft laten brengen c.q. vervaardigen door een Toeleverancier van Luxhom;
8. Toeleverancier: de door Luxhom ingeschakelde samenwerkingspartij voor de vervaardiging c.q. het tot stand brengen van Producten en/of Werken;
9. Vervoerder: de (al dan niet externe) transporteur welke door Luxhom is ingeschakeld om de Producten en/of Werken naar een door de Klant opgegeven adres te vervoeren;
10. Webshop: de online webpagina van Luxhom via waar de Consument zijn/haar bestellingen kan plaatsen en waarop (een gedeelte van) het aanbod van Luxhom online te raadplegen is;
11. Catalogus: de Catalogus van Luxhom waarin het overzicht staat van de Producten en/of Werken die Luxhom verkoopt.

Artikel 2. Identiteit van LuxHom

Naam: LuxHom
Adres: Veilmeesterweg 14
Postcode en vestigingsplaats: 1187 ZW te Amstelveen
KvK nummer: 86138294

Artikel 3. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van LuxHom en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen LuxHom en Klant.
2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien LuxHom niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LuxHom in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarend karakter, nietigheid of vernietigbaarheid op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
7. LuxHom kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Klant gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
8. LuxHom is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten, indien Klant handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.

Artikel 4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden LuxHom niet.
3. Afbeeldingen en beschrijvingen van de Producten en/of Werken, zoals opgenomen in de Catalogus en/of Website kunnen mogelijk iets afwijken van de daadwerkelijke producten. Zo kan het voorkomen dat kleuren en materialen (licht) kunnen afwijken van de door Luxhom gebruikte afbeeldingen en/of beschrijvingen.

Artikel 5. De overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden.
2. LuxHom behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Klant niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien LuxHom weigert zal zij de Klant binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgovereenkomsten.
4. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn derhalve nimmer fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant dus geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
5. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Klant zijn uitgesloten, indien Klant handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LuxHom onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. De Klant die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken. Deze termijn begint te lopen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde, die niet de Vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
2. Indien de aangeboden Producten en/of Werken van LuxHom specifiek op maat worden gemaakt voor een Klant, of deze naar zijn specifieke instructies worden gemaakt, dan zijn die Producten en/of Werken uitsluitend bedoeld voor die specifieke Klant. De doorverkoop van dergelijke Producten en/of Werken aan een ander is daarmee onevenredig vermoeilijkt. Op grond hiervan is het herroepingsrecht dan ook uitgesloten voor deze op maat gemaakte Producten en/of Werken.
3. De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat LuxHom de opdracht c.q. bestelling voor de vervaardiging van deze op maat gemaakte Producten en/of Werken bij haar Toeleverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
4. Indien een Klant die handelt als Consument gebruik kan en wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan moet Klant zorg dragen voor het retourneren van het Product. Deze retournering is voor rekening en risico van de Consument zelf. De Consument is derhalve zelf verantwoordelijk voor de terugzending van de Producten, en de kosten die daarmee gepaard gaan.
5. Het herroepingsrecht is expliciet niet van toepassing indien Klant geen Consument is. Voor zakelijke Klanten is het recht van herroeping dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Verlenging van het herroepingsrecht voor Producten bij niet informeren herroepingsrecht

1. Indien LuxHom Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, dan loopt de bedenktijd 12 (twaalf) maanden na het einde van de oorspronkelijke, en Overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd af.
2. Indien LuxHom de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, dan verstrijkt de bedenktijd 30 (dertig) dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht

1. Klant zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door LuxHom verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.
3. De Klant draagt de rechtstreekse kosten en de risico's van het terugzenden van het Product. De Klant kan ervoor kiezen om:
a. de Producten zelf terug af te leveren bij een door Luxhom aangewezen locatie. Deze optie is echter enkel mogelijk op aanvraag en slechts op werkdagen van maandag tot en met vrijdag (binnen kantooruren). De Klant dient om gebruik te maken van deze mogelijkheid alvorens over te gaan op de teruglevering contact op te nemen met Luxhom om een afspraak daarvoor in te plannen;
b. de Producten te retourneren via een koeriersdienst. De Klant dient deze terugzending zelf te regelen en Luxhom daarvan op de hoogte te stellen, onder afgifte van het bezorgmoment zodat zij daar in redelijkheid rekening mee kan houden. De Klant draagt alle kosten die met de terugzending gepaard gaan zelf.
4. Luxhom is gerechtigd om door Klant geretourneerde Producten te weigeren, indien de Producten zijn beschadigd, bewerkt of anderszins niet meer in originele staat zijn.
5. De Klant is niet gerechtigd om het Product en/of diens verpakking verdergaand te openen dan noodzakelijk ter beoordeling van het Product. Indien de verpakking van het Product verdergaand is geopend door Klant dan noodzakelijk ter beoordeling van het Product, dan is Luxhom gerechtigd om het geretourneerde Product te weigeren.
6. Indien Luxhom een inname van een geretourneerd Product weigert, is Luxhom niet verplicht om de aankoopprijs aan Klant te betalen en/of enige andere vorm van schadevergoeding aan Klant te betalen.

Artikel 9. Ontbinding

1. Indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft LuxHom het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

In geval Klant een Consument is, dan gelden deze bepalingen als aanvulling op de algemene bepalingen ook:
1. De totale aansprakelijkheid van LuxHom is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van LuxHom uit te keren bedrag.
2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van LuxHom voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LuxHom.

In geval Klant handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan gelden deze bepalingen als aanvulling op de algemene bepalingen ook:
3. LuxHom is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van LuxHom voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LuxHom.
4. Indien LuxHom toch aansprakelijk is voor directe schade, dan zal de totale aansprakelijkheid van LuxHom beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
5. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
6. Onder directe schade wordt verstaan:
a. Redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van LuxHom aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden;
b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
7. De Klant vrijwaart LuxHom voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:
8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij LuxHom meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen LuxHom vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
9. LuxHom is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
10. LuxHom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat LuxHom is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Klant de verlangde gegevens te laat aanlevert.

Artikel 11. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van LuxHom in de nakoming van enige verplichting jegens Klant niet aan LuxHom kan worden toegerekend in geval van een van de wil van LuxHom onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van LuxHom kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede, maar niet uitsluitend gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen, het defect gaan van apparatuur, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid aan de kant van LuxHom , diens ingeschakelde Vervoerders of diens Toeleveranciers, stakingen, maatregelen van overheidswege, een (sectorbreed) tekort aan materialen waarmee de Producten en/of Werken worden vervaardigd en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de Producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.
2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan LuxHom niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang LuxHom niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. LuxHom is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als LuxHom als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, dan heeft LuxHom recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen en kosten.

Artikel 12. Garantie

1. LuxHom staat ervoor in dat de Producten en/of Werken voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantietermijnen voor de Producten van LuxHom zijn in beginsel 1 (één) jaar, hetgeen conform de garantie van diens Toeleveranciers is. Men dient om gebruik te kunnen maken van deze garantie contact op te nemen met Luxhom, waarna zij de klacht door zal zetten naar haar Toeleverancier. Luxhom heeft hierin dan ook alleen een bemiddelende rol.
3. De garantie geldt niet indien:
a. Klant de geleverde Producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
b. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van LuxHom en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13. Honorarium/Prijzen

1. Alle bedragen zijn in euro's en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. In geval van zakelijke aankopen, wordt tevens de exclusief-prijs getoont, tenzij anders is overeenkomen.
2. LuxHom behoudt zich het recht voor om per kwartaal een inflatiecorrectie toe te passen. Voor deze inflatiecorrectie wordt de prijsontwikkeling op de markt zoals beschreven in de prijsindex van het CBS als uitgangspunt genomen. Waarbij meer specifiek de Consumentenprijsindex (CPI) en de Producentenprijsindex (PPI) als aanknopingspunt kunnen worden gebruikt.
3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. LuxHom behoudt zich het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop LuxHom in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Klant door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
4. LuxHom heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Klant een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. LuxHom zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Klant mededelen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht LuxHom niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 14. Betaling en facturering

1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
2. Consumenten dienen de verschuldigde bedragen bij het plaatsen van hun bestelling te voldoen via een van de betaalmethoden zoals op de Website staat vermeld.
3. Zakelijke Klanten betalen op basis van een door Luxhom uitgebrachte factuur, welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LuxHom te melden.
5. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt deze door LuxHom gewezen op de te late betaling en wordt de Klant een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Klant in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bovendien is LuxHom gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
6. In het geval van een Overeenkomst met een Consument geldt voor de termijn in het vorige lid een termijn van 14 (veertien) dagen.
7. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van LuxHom op Klant en de verplichtingen van Klant jegens LuxHom direct opeisbaar.
8. Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Klant aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan LuxHom kenbaar heeft gemaakt.
2. Indien de Klant op het afgesproken moment van (af)levering niet aanwezig is, geen vervanger heeft geregeld of weigert de bestelling in ontvangst te nemen, dan is Luxhom genoodzaakt de Producten en/of Werken mee terug te nemen. Luxhom brengt daarvoor het bedrag van deze retourzending en eventuele opslagkosten in rekening aan de Klant.
3. Indien de bezorging van de Producten en/of Werken niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de Producten en/of Werken (inclusief hun verpakkingsmateriaal) niet door de deur en/of het raam van de woning c.q. het gebouw kunnen, en de Klant dit redelijkerwijs kon verwachten (immers staan de afmetingen van de Producten en Werken aangegeven op de Website, of in de Catalogus en/of in de bevestiging van de bestelling), dan is Luxhom genoodzaakt de Producten en/of Werken mee terug te nemen. Luxhom brengt daarvoor het bedrag van deze retourzending in rekening aan de Klant. Dit, tenzij de Klant aangeeft dat het afleveren aan de deur (dus niet binnen de woning c.q. het gebouw), ook prima is. Vanaf dat moment, de levering aan de deur, ligt de verantwoordelijkheid voor het Product en/of Werk dan ook bij de Klant.
4. Indien de Klant door een omstandigheid als omschreven in lid 2 en/of lid 3 een nieuw bezorgmoment wenst af te spreken, dan dient hij/zij daartoe een nieuwe afspraak te maken met Luxhom. De kosten die daarmee gepaard gaan, inclusief een administratieve verhoging, zijn voor rekening van de Klant zelf.
5. Indien levering van een besteld Product en/of Werk onmogelijk blijkt te zijn, bijvoorbeeld omdat deze onverhoopt toch niet (langer) voorradig is, dan zal LuxHom zich inspannen om een vervangend Product en/of Werk beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in deze gevallen voor rekening van LuxHom.
6. Luxhom is te allen tijde gerechtigd de bestelling(en) in gedeelten te leveren. Indien dit het geval is, dan wordt dit vooraf gecommuniceerd aan de Klant.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij LuxHom tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Klant of aan een vooraf aangewezen en aan LuxHom bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk iets anders is overeengekomen.
8. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 16. Klachten

1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) controleren. Daarbij behoort Klant in ieder geval te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
2. Klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij LuxHom terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering, dan geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan LuxHom is gemeld, dan wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
4. De Klant dient LuxHom in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
5. Een reclamering naar aanleiding van een klacht is slechts geldig voor zover de verpakking van de Product(en) nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de Product(en) bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Klant hieromtrent een voorafgaand aan de zending schriftelijk voorbehoud te hebben gemaakt jegens Luxhom.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op, tenzij Klant een Consument is.

Artikel 17. Overdracht

1. Rechten, plichten en vorderingen van een Klant uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van Luxhom. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door LuxHom aan Klant verkochte en geleverde zaken blijft bij LuxHom:
a. zolang Klant vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan;
b. zolang Klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan;
c. en zolang Klant de vorderingen van LuxHom wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
3. LuxHom zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Klant zal aan LuxHom alle medewerking verlenen teneinde LuxHom in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LuxHom of een door LuxHom aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin LuxHom de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
4. Indien Klant het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Klant de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Klant op verzoek van LuxHom verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan LuxHom. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 van het Burgerlijk Wetboek vereist is, is Klant verplicht daaraan mee te werken.
5. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht LuxHom zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 19. Meerwerk

1. Indien LuxHom op verzoek van Klant of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Klant, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LuxHom. Klant is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
2. Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal LuxHom Klant altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 20. Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door LuxHom verleende diensten rusten bij LuxHom.
2. De door LuxHom verstrekte stukken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend kan worden gedacht aan offertes en de catalogus(sen), aan Klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Het is Klant niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door LuxHom is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met LuxHom.
3. LuxHom behoudt het recht om de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant aan Derden wordt verstrekt.
4. LuxHom heeft het recht om de naam en het logo van Klant te gebruiken als referentie of promotie.
5. Klant vrijwaart LuxHom voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
6. Indien Klant handelt in strijd met dit artikel is Klant een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van LuxHom om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Persoonlijkheidsrechten

1. De naam van LuxHom dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij Partijen anders overeenkomen.
2. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk, te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van LuxHom conform artikel 25 lid 1 Auteurswet in acht. LuxHom doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten.
3. Voor iedere inbreuk op de aan LuxHom toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is Klant een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van éénmaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 22. Beheer

1. LuxHom is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van diens Website.
2. Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Website van Luxhom mag worden verwacht.
3. Klant is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik - waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik - dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Klant zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Klant niet toegestaan om gebruiks en/of toegangsrechten te delen met Derden.
4. Klant zal de door LuxHom gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Website te allen tijde opvolgen.
5. LuxHom is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door LuxHom te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Website, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Klant jegens LuxHom ontstaat.

Artikel 23. Geheimhouding

1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Klant in het kader van de Overeenkomst van LuxHom heeft verkregen, is verplicht voor Klant. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de LuxHom is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien de (zakelijke) Klant lid 1 van deze bepaling overtreedt, dan is de Klant, ongeacht of de overtreding aan Klant kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van LuxHom een direct opeisbare boete van 5.000,- (vijfduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding en zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade, onverminderd de overige rechten van LuxHom, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen indien Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3. Indien de Consument lid 1 van deze bepaling overtreedt, is de Klant, ongeacht of de overtreding aan Klant kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van LuxHom een direct opeisbare boete van 500,- (vijfhonderd) euro verschuldigd voor elke overtreding en zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade, onverminderd de overige rechten van LuxHom, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen indien Klant handelt als Consument.

Artikel 24. Toepasselijk recht

1. Op Overeenkomsten tussen LuxHom en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Klant en LuxHom zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin LuxHom gevestigd is.

Artikel 25. Survival

1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 26. Wijziging of aanvulling

1. LuxHom is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal LuxHom Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
3. Indien de wijziging Luxhom de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Klant die handelt als Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

×